ចង្វាក់ទន់ជង្គង់ - T.O Ft. Tempo - Town CD Vol 113 [Official MV]

  • Yayınlanma Tarihi:  2 yıl önce
  • បទ៖ ចង្វាក់ទន់ជង្គង់ ច្រៀង៖ T.O Ft. Tempo ដឹកនាំសម្ដែង៖ RED និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ Tempo Tris និពន្ធបទភ្លេង៖ Tempo Tris
  • Video Süresi: 00:04:17

Yorum Sayısı: 169